Multifunctionele De Schelft met zwembad

De gemeenteraad van Noordwijk stemde tijdens de begrotingsraad van 10 november ook over een initiatiefvoorstel over de herbouw van De Schelft van de fracties van NZ Lokaal, de VVD, Doen!, D66 en PUUR.

Voorstel aangenomen

SchelftHet voorstel werd met 20 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. Dit betekent dat er nu budget is voor een multifunctionele De Schelft met basaal zwembad. In een volgende stap zal het college voostellen aan de raad voorleggen waarin deze plannen verder zijn uitgewerkt.

Energieneutraal

GroenLinks en de PvdA dienden tijdens de raadsvergadering een motie in om de herbouw van het pand en het zwembad van De Schelft helemaal energieneutraal zouden zijn. Deze motie haalde het niet. 

Wat is er besloten?

Met dit initiatiefvoorstel heeft de raad ingestemd:

  • met de sloop van de restanten van De Schelft en de kosten daarvan te dekken uit de verzekeringsgelden; 
  • de bouw van een multifunctioneel centrum met basaal zwembad; 
  • een gezondheidscentrum aan De Schelft toe te voegen; 
  • hieraan een flexibele schil toe te voegen voor zover deze kostenneutraal kan worden gerealiseerd; 
  • complementaire functies toe te voegen voor zover deze kostenneutraal kunnen worden gerealiseerd en passen binnen de huidige wet- en regelgeving; 
  • een netto investeringsbedrag van € 11.323.000, - beschikbaar te stellen; 
  • en de bij deze investering benodigde aanvullende kapitaallasten en exploitatielasten van € 354.000,- te dekken binnen het structurele positieve begrotingssaldo van de programmabegroting 2022-2025 vanaf 2025.

Terugkijken

Bekijk de bespreking van het initiatiefvoorstel digitaal terug (vanaf 7.10 uur).