Veel inwoners bij interessant Rondetafelgesprek op 10 september

Op 10 september 2019 hield de gemeenteraad in Noordwijk opnieuw rondetafelgesprekken. Er was een gesprek over de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Regionale Agenda Holland Rijnland en het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Ook werden er presentaties gehouden over de bouw van 37 gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk en het organisatiemodel van het Pesthuis/Dierenhoeve in Noordwijkerhout.

Mensen rondom een tafel

Drukbezochte bijeenkomst 

Veel inwoners kwamen naar het gemeentehuis in Noordwijk om de stand van zaken over de genoemde agendapunten te horen. Aan het begin van de vergadering spraken er ook diverse mensen in over verschillende onderwerpen. 

Van struikelsteentjes tot Bronsgeest 

Zo informeerde een van de insprekers de gemeenteraad over het idee om struikelsteentjes, de zogeheten stolpersteine, te plaatsen in de gemeente. Deze gedenksteentjes zijn in verschillende gemeenten geplaatst op plekken waar Joden werden weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Een andere inspreker stelde vragen over de massaliteit en de hoogte van de bouw van de gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat. Ook waren drie inwoners kritisch over het plan van het college voor de bebouwing van Bronsgeest. Ze wezen erop dat de mooie entree van Noordwijk en het unieke landschap behouden moest blijven.

Gestapelde woningen Van de Mortelstraat

Daarna werden er op verschillende locaties in het gemeentehuis van gedachten gewisseld over de agendapunten. Allereerst, de gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk. Op de voormalige dierenweide is een initiatief ontwikkeld voor de bouw van 37 woningen voor een bijzondere doelgroep. 

Flatgebouw

Ontwikkelaar Sedos presenteerde dit plan samen met de ouderinitiatiefgroep en ’s Heerenlo. Zo werd de raad geïnformeerd over de achtergronden: een bouwlaag op de begane grond voor mensen met een licht verstandelijke handicap, een tweede, derde en vierde bouwlaag die elk voorzien in 8 sociale huurwoningen en een vijfde bouwlaag met 5 vrije sector huurwoningen.

De raadsleden waren over het algemeen positief over het plan bij het rondetafelgesprek. Wel hadden zij een aantal vragen, bijvoorbeeld over de stikstofuitspraak van de rechter en op welke wijze dit eventueel invloed heeft op dit plan. Ook wezen zij op het belang van sociale woningen op de lange termijn.

Toekomst Pesthuis/Dierenhoeve 

Over het Pesthuis werd een presentatie gegeven door de heer Bilars, bestuurslid van De Dierenhoeve. Om en nabij het Pesthuis wil men een educatief centrum ontwikkelen met een kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang. De raadsleden vroegen met name naar de kosten en hoe het organisatiemodel precies is geregeld. Diverse fracties gaven aan het stuk te willen behandelen in de debatraad. 

Positief over Regionale Agenda Holland Rijnland

Over de Regionale Agenda Holland Rijnland werd een presentatie gegeven door wethouder Roberto ter Hark en een projectleider van Holland Rijnland. Deze agenda geeft richting aan de periode 2019-2023 en gaat in op gezamenlijke thema’s waar gemeenten mee te maken krijgen. Voorbeelden zijn de energietransitie, woningbouw en mobiliteit. 

vrouw geeft presentatie

Wethouder Ter Hark gaf aan positief naar deze agenda te kijken. Zowel de wethouder als verschillende raadsleden wezen erop dat Holland Rijnland een belangrijk samenwerkingsverband is tussen dertien gemeenten. Door gezamenlijk op te treden, wordt de slagkracht en lobby vergroot. In het raadsvoorstel van het college staat dat er blijvend aandacht moet zijn voor goede en tijdige betrokkenheid van de gemeenteraden.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Een ander onderwerp dat op de agenda stond, was de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het college inventariseert met het Deltaplan Woningbouw o.a. potentiële bouwlocaties in Noordwijk. Met het toepassen van de Wet voorkeursrecht dient een grondeigenaar zijn grond bij verkoop eerst aan te bieden bij de gemeente. 

In het betreffende voorstel gaat het om de grond in Vinkeveld-Zuid, het Achterweggebied en de Nes. De raadsleden wilden vooral opheldering over wat en wanneer er op de gereserveerde percelen gebouwd gaat worden. De wethouders gaven aan hier de komende maanden uitwerking aan te geven. Ook gaat het college in gesprek met alle grondeigenaren.

Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin

Het laatste onderwerp van de avond was het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Hier gaat het om de ruimtelijke vertaling van de strandnota 2015-2020. In deze nota wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met het ruim 13 kilometer lange strand. Dit beleid moet planologisch worden verankerd.

Over het algemeen was er steun voor dit bestemmingsplan. De raadsleden stelden bijvoorbeeld vragen over de communicatie met de Zeilvereniging Noordwijk en de Noordwijkse Reddingsbrigade. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 24 september 2019. 

Rondetafelgesprek op 17 september 2019

Wilt u ook eens een Rondetafelgesprek van de gemeenteraad bijwonen? U bent van hart welkom. Het volgende Rondetafelgesprek is op dinsdag 17 september 2019 om 20:00 uur in het gemeentehuis in Noordwijk. Op de agenda zijn de gevolgen van de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS), inkoop Jeugdzorg en de parkeervarianten Noordwijk aan Zee.