Raad besluit over De Noordwijkse School en aankoop woning

De gemeenteraad van Noordwijk nam tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2023 onder andere besluiten over de uitbreiding van De Noordwijkse School en de aankoop van een woning aan de ’s-Gravendamseweg door het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB). Verder sprak de raad over 2 actuele moties en benoemde een nieuw GroenLinks raadslid.

Wisselingen bij GroenLinks

In gesprek met burgemeesterOmdat GroenLinks fractievoorzitter Louis Koppel met ziekteverlof gaat, wordt raadslid Cynthia Maan tijdelijk fractievoorzitter. Charlotte Meiland werd toegelaten tot de raad als tijdelijke vervanger voor de heer Koppel. Charlotte Meiland is al sinds januari 2021 commissielid voor GroenLinks.

De Noordwijkse School

Omdat De Noordwijkse School uit haar jasje groeit is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de school. Het college van burgemeesters en wethouders vroeg de raad in te stemmen met de uitwerking van variant C en daarvoor een voorbereidingskrediet van € 200.000,- ter beschikking te stellen. In het haalbaarheidsonderzoek zijn 4 varianten uitgewerkt. Variant C stelt voor een volledig nieuw gebouw neer te zetten op de plek van de school. 

In een amendement vroeg de PvdA het college onderzoek te doen naar een 5e variant. In deze variant zouden De Noordwijkse School en het naastgelegen DPO-gebouw onderdeel worden van een multifunctioneel, sociaal-maatschappelijk breder inzetbaar gebouw. Het amendement van de PvdA werd verworpen met 8 stemmen voor en 18 tegen. De gemeenteraad stemde in met het raadsvoorstel, 21 raadsleden stemden voor en 5 tegen.

Woning ’s-Gravendamseweg

De gemeenteraad werd door het college gevraagd kennis te nemen van het voornemen van de VAB om de woning aan de ’s-Gravendamseweg 75 te kopen. Deze woning ligt pal voor de ingang van de afvalopslagplaats. 

D66 stelde in een amendement voor een positieve zienswijze over de aankoop in te dienen en het bestuur van de VAB te vragen te onderzoeken of de gemeente Teylingen een voorkeursrecht op een 2e aangrenzende woning kan vestigen. Met dit voorkeursrecht zou de gemeente het recht krijgen om als 1e dat pand te kopen.

Wethouder Theo Alkemade adviseerde positief over het amendement. De raad ging daarna met algemene stemmen akkoord met zowel het amendement van D66 als met het raadsvoorstel.

Actuele moties: GOM-woningen en de Heilige Geestweg

In een actuele motie riep de fractie van NZLokaal het college op met de andere gemeenten binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) af te stemmen de restende GOM-woningen op clusterlocaties conform de Woonvisie te ontwikkelen en deze aanpassing op te nemen in het ISG. Wethouder Theo Alkemade raadde de motie af omdat in de ISG afspraken zijn gemaakt welke gebieden bebouwd mogen worden. Daarop trok de indiener de motie in. 

De fractie van PUUR diende een actuele motie in waarin zij het college vroeg om een veilige en passende inrichting van de Heilige Geestweg in Noordwijk Binnen en duidelijkheid over waar wel en niet geparkeerd mag worden. Wethouder Theo Alkemade raadde motie af omdat er al recent rapport over de situatie ligt en de raad binnenkort een draagvlakonderzoek over betaald parkeren ontvangt. De actuele motie werd door de raad niet gesteund, 11 leden stemden voor en 15 tegen.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoekt u de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.