Puinbak of container neerzetten

Wilt u een puinbak of container op een openbare plaats neerzetten? Dan moet u rekening houden met de daarvoor geldende algemene regels. Als de puinbak of container langer dan 14 dagen blijft staan, heeft u daar zelfs een omgevingsvergunning voor nodig.

Geldende regels

De regels voor het plaatsen van een puinbak of container op een openbare plaats staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021.

Belangrijkste regels

Voor het plaatsen van een puinbak of container moet u met de volgende regels rekening houden:

 • Een puinbak of container mag niet groter zijn dan 2,4 meter breed, 4,5 meter lang en 2,75 meter hoog.
 • Een puinbak of container mag niet langer dan 14 dagen blijven staan. De plaatsing van de puinbak of container mag niet volgen op de plaatsing van een voorgaande puinbak of container zonder een tussenpoos aan te houden van ten minste 14 dagen.
 • Een puinbak of container mag niet worden geplaatst op minder dan 50 meter van een andere puinbak of container.
 • Een puinbak of container mag niet zijn of worden geplaatst op een marktterrein, evenementlocatie, kinderspeelplaats, zandbak, plantsoen of speelweide.
 • Als een puinbak of container (deels) op het trottoir wordt geplaatst, moet dat zodanig gebeuren, dat er op dat trottoir te allen tijde een vrije doorgang voor voetgangers van ten minste 1,8 m breed wordt vrijgehouden.
 • Als een puincontainer op het trottoir wordt geplaatst moet het trottoir op doelmatige wijze tegen overbelasting worden beschermd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van rijplaten.
 • Als een puinbak of container wordt geplaatst op een voor parkeren bestemde plaats, moet dat zodanig gebeuren dat er ten hoogste twee parkeervakken worden bezet.
 • Een puinbak of container mag niet zijn geplaatst op een parkeerplaats bestemd voor speciale doelgroepen zoals invalide-parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en oplaadplaatsen voor elektrische auto’s.
 • Een puinbak of container wordt bij voorkeur niet op een betaald-parkeerplaats gezet. Als een andere locatie niet mogelijk is, moet dit worden gemeld aan de parkeerbeheer-organisatie en aan Belastingen Bollenstreek. De gederfde parkeerinkomsten kunnen in rekening worden gebracht.
 • Een puinbak of container moet zodanig zijn geplaatst dat alle in- en uitgangen van bedrijven, winkels en woningen vrij toegankelijk zijn.
 • Een puinbak of container moet zodanig zijn geplaatst, dat de vrije doorgang van rijdend verkeer niet wordt belemmerd.
 • Door het plaatsen van het object mag het uitzicht voor het verkeer niet zodanig nadelig worden beïnvloed dat daardoor gevaarlijke situaties (kunnen) worden veroorzaakt.
 • Elke puinbak of container moet te allen tijde, dus ook ’s nachts, zodanig goed zichtbaar zijn voor gebruikers van het publiek terrein dat het object geen gevaar vormt voor voorbijgangers. Daartoe moet worden voldaan aan de “Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels” (CROW-richtlijn 130).
 • Afdoende maatregelen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat voorwerpen of stoffen uit de container of puinbak kunnen vallen of waaien. Als bij het storten van vuil vanaf een hoger gelegen verdieping geen gebruik wordt gemaakt van een gesloten stortkoker, moet de container door middel van dekzeilen en schotten zodanig zijn afgeschermd dat geen gevaar ontstaat voor derden en dat derden geen hinder ondervinden van opwaaiend stof.
 • De directe omgeving van een puinbak moet schoon worden gehouden.
 • Op 31 december mag er in een open container of puinbak geen brandbaar materiaal zijn opgeslagen.
 • Als een puinbak of container (deels) op gemeentegrond wordt geplaatst, moet dat (in verband met mogelijke precario-heffing) worden gemeld aan Belastingen Bollenstreek.

Omgevingsvergunning

Als wordt voldaan aan de algemene regels is er geen vergunning nodig. Als een puinbak of een container langer dan 14 dagen blijft staan is er een omgevingsvergunning nodig. Neem daarvoor contact op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH).

Ook als een puinbak of container korter blijft staan dan 14 dagen maar het voor u niet mogelijk is de puinbak of container te plaatsen volgens de algemene regels, kunt u ervoor kiezen een omgevingsvergunning bij de ODWH aan te vragen. Aan die vergunning zullen dan maatwerkvoorschriften worden verbonden.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.