Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Als eigenaar van een pand kunt u uw pand in sommige gevallen splitsen. U moet dan wel voldoen aan de geldende Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022. Zo kunt u een woning ombouwen tot meer appartementen. Bent u dit van plan? Dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gegevens van de splitsing moet u ook via een notaris in het Kadaster laten registeren.

Beoordeling verzoek tot splitsing

Het college van B&W beoordeelt uw verzoek tot splitsing. Ook controleert het college van B&W of uw verzoek voldoet aan de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022

Het college van B&W kan een splitsingsvergunning weigeren. Als het belang van het behoud van de schaarse woonruimtevoorraad groter is dan het belang van de aanvrager. Dat kan bijvoorbeeld als een eigenaar een flatgebouw met huurwoningen wil splitsen om de appartementen apart te verkopen. 

Soms moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u ook aan de woning gaat (ver)bouwen of als de splitsing niet in het geldende bestemmingsplan past.

Voorwaarden

U kunt een splitsingsvergunning alleen aanvragen als u eigenaar bent van het pand.

Kunt u aantonen dat de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit 2012? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. 

Aanpak

Een splitsingsvergunning moet u schriftelijk aanvragen bij het college van B&W. Vermeld in uw aanvraag het volgende:

  • uw naam en adresgegevens;
  • een specificatie van de werkzaamheden;
  • de gegevens van de locatie;
  • een splitsingsplan (tekening schaal 1:500 met daarop aangegeven de gewenste splitsing);
  • omschrijving van het beoogde gebruik van het gebouw na splitsing. En een omschrijving van de redenen waarom u overgaat tot splitsing.

Het college van B&W kan volgens de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022 nog extra gegevens willen hebben. 

In sommige gevallen moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u ook aan de woning gaat (ver)bouwen of als de splitsing niet binnen het geldende bestemmingsplan valt. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Hierbij heeft u een DigiD nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u € 89,75.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.