Financiële regeling voor een monument aanvragen

Het verbouwen van een monumentaal pand brengt veel kosten met zich mee. U kunt subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende instanties.

De gemeente biedt eigenaren van gemeentelijke monumenten ondersteuning bij de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van deze monumenten door middel van een subsidieregeling.

Voor inwoners van de woonplaats Noordwijk geldt de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten. De subsidiabele instandhoudingskosten worden door de gemeente bepaald aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De subsidiabele instandhoudingskosten bedragen minimaal € 500,- als de werkzaamheden geheel in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd en € 1.000,- als de werkzaamheden door een daartoe ingeschakeld bedrijf worden uitgevoerd. Over een periode van 4 jaren wordt maximaal een subsidie van € 7.500,- per beschermd gemeentelijk monument verstrekt.

Binnen de subsidieregeling worden de kosten die zijn verbonden aan de werkzaamheden van de Monumentenwacht Zuid-Holland (abonnement en periodieke inspectiekosten) voor 100% vergoed. De Monumentenwacht verricht periodieke inspecties aan het beschermde gemeentelijke monument. De rapportages van de Monumentenwacht helpt de eigenaar om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van het monument en helpt bij het plannen van de instandhoudingswerkzaamheden. Een inspectierapport (van de Monumentenwacht of een andere instelling die volgens dezelfde richtlijnen werkt) dient ook te worden overlegd bij het aanvragen van een instandhoudingssubsidie.

Verder is er in de subsidieregeling opgenomen, dat eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten een speciaal ontwikkeld schildje kunnen bestellen. Zo’n schildje wordt bevestigd aan de gevel en attendeert voorbijgangers op het feit dat het betreffende object als gemeentelijk monument is aangewezen. De kosten van aanschaf en bevestiging worden 100% vergoed. Let op: monumentenschildjes voor rijksmonumenten worden niet door de gemeente verstrekt.

Voor inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk geldt de Subsidieverordening monumenten Noordwijkerhout 2008

De subsidie bedraagt 50% van de aannemelijk gemaakte kosten voor onderhoudswerkzaamheden. De maximale toe te kennen subsidie bedraagt € 4.000,-. Na 5 jaar kunt u als eigenaar van het pand opnieuw een aanvraag om subsidie bij de gemeente indienen. Subsidiabele kosten dienen minstens € 500,- te bedragen.

Ook het abonnement en de inspectiekosten van de Monumentenwacht kunnen vergoed worden. De Monumentenwacht is een onafhankelijk onderhoudsadviseur die u helpt bij de instandhouding van uw cultuurhistorisch bezit. De bouwkundige onderzoeken informeren u over de aard, vorm en termijn van herstel-, restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.

Lening voor een monument

Het is ook mogelijk een goedkopere lening of een lening met een lage rente aan te vragen voor werkzaamheden die niet onder instandhoudingskosten vallen. Hier gaat het om restauratie of renovatiewerkzaamheden. Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

 • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
 • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
 • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
 • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

 • gemeentelijk monument:
  • cultuurfondshypotheek
  • monumentenhypotheek
  • gecombineerde lening
 • provinciaal monument:
  • cultuurfondshypotheek
  • monumentenhypotheek
  • gecombineerde lening
 • rijksmonument:
  • restauratiefonds
  • monumentenhypotheek
  • gecombineerde lening

Subsidies voor rijksmonumenten

Er zijn ook subsidies voor rijksmonumenten. Deze vraagt u aan bij de Rijksoverheid. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten en Subsidie voor herbestemming. Meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten vindt u op cultureelerfgoed.nl

Met betrekking tot de subsidieregelingen gelden enkele voorwaarden.

Voorwaarden voor inwoners van de woonplaats Noordwijk

 • Met de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd, mag pas worden begonnen nadat hierover een positief besluit is ontvangen.
 • De aanvrager moet binnen 6 maanden na de verzenddatum van de positieve beslissing op de aanvraag starten met de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd.
 • De start van de werkzaamheden moet door de aanvrager 2 weken vóór aanvang aan de gemeente worden gemeld per e-mail via monumenten@noordwijk.nl Vermeld hierbij de adresgegevens van het monument en uw contactgegevens.
 • De werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd, moet binnen 12 maanden na de ontvangst van de positieve beslissing op de subsidieaanvraag zijn voltooid.
 • De aanvrager dient de gemeente binnen 13 weken na het gereedkomen van de instandhoudingswerkzaamheden hiervan in kennis te stellen. De aanvrager dient hiermee het verzoek in de definitieve subsidie vast te stellen. De gemeente controleert vervolgens de uitgevoerde werkzaamheden, de rekeningen en betalingsbewijzen.

De gemeente kan een aanvraag om subsidie weigeren op de volgende gronden:

 • De aanvrager is met de instandhoudingswerkzaamheden begonnen voordat de gemeente een besluit heeft genomen over de subsidieaanvraag.
 • Binnen een periode van 10 jaren voorafgaande aan de aanvraag, zijn met subsidie dezelfde instandhoudingswerkzaamheden uitgevoerd aan hetzelfde onderdeel van het beschermde gemeentelijke monument. Voor buitenschilderwerk geldt een periode van 5 jaren.
 • De voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen zijn niet verleend.
 • De kosten van de instandhoudingswerkzaamheden zijn al gedekt door een verzekering.
 • Als door het verlenen van subsidie het jaarlijkse subsidieplafond van de regeling wordt overschreden.

 Voorwaarden voor inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

 • Het werk moet worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsvoorschriften voor instandhoudingswerkzaamheden aan monumenten.
 • De aanvrager moet binnen 6 maanden na de verzenddatum van de positieve beslissing op de aanvraag starten met de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd.
 • De start van de werkzaamheden moet door de aanvrager 2 weken vóór aanvang aan de gemeente worden gemeld via een vastgesteld formulier.
 • De werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd, moet binnen 12 maanden na de ontvangst van de positieve beslissing op de subsidieaanvraag zijn voltooid.

De gemeente kan een aanvraag om subsidie weigeren op de volgende gronden:

 • De voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen zijn niet verleend.
 • De aanvrager is met de instandhoudingswerkzaamheden begonnen voordat de gemeente een besluit heeft genomen over de subsidieaanvraag.
 • De kosten van de instandhoudingswerkzaamheden zijn al gedekt door een verzekering.
 • Als het beschermde gemeentelijke monument niet is verzekerd door een uitgebreide opstalverzekering.
 • Binnen een periode van 5 jaar zijn al dezelfde werkzaamheden uitgevoerd, die voor subsidie in aanmerking zijn gekomen.
 • Als door het verlenen van subsidie het jaarlijkse subsidieplafond van de regeling wordt overschreden.

Voor informatie over de subsidieregelingen voor gemeentelijke monumenten kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Termijn voor inwoners van de woonplaats Noordwijk

Subsidie

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de subsidieaanvraag en stuurt de aanvrager hierover bericht. Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een voorschot van 100% van de subsidie.

Als de aanvraag onvolledig is of het college nadere stukken verlangt, krijgt de aanvrager hiervan bericht en wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen. Als de aanvrager hiervan geen gebruik maakt, neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling.

Voordat een beslissing wordt genomen op een subsidieaanvraag kan het college advies inwinnen van de Commissie Erfgoed Noordwijk. De Commissie Erfgoed Noordwijk adviseert binnen 4 weken na ontvangst van de adviesaanvraag aan het college. Het college kan de adviestermijn in bijzondere gevallen verlengen met maximaal 4 weken. Van deze beslissing wordt de aanvrager in dat geval op de hoogte gebracht.

Na gereedmelding van de werkzaamheden wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Deze is in principe gelijk aan de verleende subsidie, tenzij de werkelijke kosten hoger of lager zijn uitgevallen dan van tevoren geraamd.

Monumentenschildje

Het schildje wordt, na afspraak, bevestigd door de Monumentenwacht Zuid-Holland, of een door de gemeente geselecteerd bedrijf.

Termijn voor inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Subsidie

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de subsidieaanvraag en stuurt de aanvrager hierover bericht. Hierover wordt binnen 8 weken beslist. Er wordt geen voorschot uitbetaald.

Als de aanvraag onvolledig is of het college nadere stukken verlangt, krijgt de aanvrager hiervan bericht en wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen. Als de aanvrager hiervan geen gebruik maakt, neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling.

De Monumentencommissie kan gevraagd worden over de subsidie advies uit te brengen, deze adviseert binnen 12 weken aan het college.

Uitbetaling gebeurt binnen 8 weken na de definitieve subsidievaststelling.

Aanpak voor inwoners van de woonplaats Noordwijk

Aanvraagprocedure subsidie Noordwijk

U kunt de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten. Lees hiervoor de indieningsvereisten subsidieaanvraag.

Melden gereedkomen instandhoudingswerkzaamheden

Binnen 13 weken na het gereedkomen van de instandhoudingswerkzaamheden dient u de gemeente hiervan op de hoogte te stellen via het formulier Vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen. Hiermee dient de aanvrager het verzoek in de definitieve subsidie vast te stellen.

Abonnement en nulmeting Monumentenwacht Zuid-Holland

U kunt zich voor een abonnement en nulmeting van de Monumentenwacht aanmelden via het aanvraagformulier Monumentenschildje, abonnement Monumentenwacht, nulmeting.

Aanvraag monumentenschildje

Als u als eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument een schildje op de gevel van uw monumenten bevestigd wilt hebben, kunt u zich hiervoor aanmelden via het aanvraagformulier Monumentenschildje, abonnement Monumentenwacht, nulmeting.

Aanpak voor inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Aanvraagprocedure subsidie Noordwijkerhout en De Zilk

U kunt de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten. Daarbij voegt u ook de gevraagde bijlagen. Via dit formulier vraagt u ook subsidie voor de abonnementskosten van de Monumentenwacht aan.

Melden gereedkomen instandhoudingswerkzaamheden

Binnen 13 weken na het gereedkomen van de instandhoudingswerkzaamheden dient u de gemeente hiervan op de hoogte te stellen via het formulier Vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen. Hiermee dient de aanvrager het verzoek in de definitieve subsidie vast te stellen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.