Financiële regeling voor een monument aanvragen

Het verbouwen van een monumentaal pand brengt veel kosten met zich mee. U kunt subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende instanties.

Aanvraagformulier subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden

Subsidieregeling

Gemeente Noordwijk steunt eigenaren van gemeentelijke monumenten bij de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van deze monumenten met een subsidieregeling.

Voor instandhoudingswerkzaamheden, zoals schilderwerk, kunt u subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten. De subsidiabele instandhoudingskosten bepaalt de gemeente aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. U kunt subsidie aanvragen als de kosten voor werkzaamheden minimaal € 500,- bedragen. Over een periode van 5 jaren wordt maximaal een subsidie van € 7.500,- per beschermd gemeentelijk monument uitgekeerd. Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, is het uit te keren bedrag per keer maximaal € 3500,-.

Abonnement Monumentenwacht

Ook worden binnen de subsidieregeling de kosten van de werkzaamheden van de Monumentenwacht Zuid-Holland (abonnement en periodieke inspectiekosten) voor 100% vergoed. De Monumentenwacht voert periodieke inspecties uit aan het beschermde gemeentelijke monument. De rapportages van de Monumentenwacht helpt de eigenaar om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van het monument. En helpt bij het plannen van de instandhoudingswerkzaamheden. Een inspectierapport (van de Monumentenwacht of een andere instelling die volgens dezelfde richtlijnen werkt) moet u ook inleveren bij het aanvragen van een instandhoudingssubsidie.

De kosten van bouwkundig-, bouwhistorisch- en interieuronderzoek

Als de Erfgoedcommissie een bouwhistorisch onderzoek wilt voor een vergunningaanvraag, worden de kosten daarvoor ook vergoed.

Schildje

Verder is er in de subsidieregeling opgenomen, dat eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten een speciaal ontwikkeld schildje kunnen bestellen.

Lening voor een monument

Het is voor monumenteneigenaren ook mogelijk een goedkopere lening of een lening met een lage rente aan te vragen voor werkzaamheden die niet onder instandhoudingskosten vallen. Hier gaat het om restauratie of renovatiewerkzaamheden. Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

 • Cultuurfonds-hypotheek: hiermee financiert u de restauratie.
 • Monumenten-hypotheek: hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
 • Gecombineerde lening: hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
 • Restauratiefonds-hypotheek: hiermee financiert u de restauratie.

Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

 • gemeentelijk monument:
  • Cultuurfonds-hypotheek
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
 • provinciaal monument:
  • Cultuurfonds-hypotheek
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
 • rijksmonument:
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
  • Restauratiefonds-hypotheek
Subsidies voor rijksmonumenten

Er zijn ook subsidies voor rijksmonumenten. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Er zijn verschillende subsidies, zoals:

 • subsidie instandhouding rijksmonumenten;
 • instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten;
 • subsidie voor herbestemming.

Meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten vindt u op cultureelerfgoed.nl

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de voorwaarden zoals vermeld in de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2020. We vragen u daarbij om de werkzaamheden met respect voor het pand uit te voeren. Hiervoor hebben we uitvoeringsvoorschriften opgesteld, die wij meeleveren bij de beschikking over de aanvraag.

Aanpak

Aanvragen subsidie instandhoudingswerkzaamheden

Om subsidie voor instandhoudingswerkzaamheden aan te vragen, kunt u het aanvraagformulier subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden en ingevuld aan ons sturen met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen.

Melden gereedkomen instandhoudingswerkzaamheden

Als u klaar bent met de werkzaamheden, horen wij dat graag. U kunt hiervoor het formulier vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden en ingevuld aan ons sturen met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen. Hiermee levert u het verzoek in de definitieve subsidie vast te stellen.

Aanvraag abonnement en nulmeting Monumentenwacht Zuid-Holland (monumentenschildje)

U kunt voor een abonnement en nulmeting van de Monumentenwacht het aanvraagformulier monumentenschildje, abonnement Monumentenwacht, nulmeting (pdf) downloaden en ingevuld aan ons sturen.

Termijnen

Subsidieaanvraag

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) neemt een besluit over de subsidieaanvraag en stuurt u hierover bericht binnen 8 weken. Als de aanvraag onvolledig is of het college van B&W meer stukken wilt, krijgt u hiervan bericht en heeft u de gelegenheid om de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen.

Voordat een beslissing wordt genomen op een subsidieaanvraag kan het college van B&W meer advies inwinnen. Dit kan uiterlijk 8 weken extra duren.

Start werkzaamheden en gereedmelding

We vragen u binnen 6 maanden te starten met de werkzaamheden. Na gereedmelding van de werkzaamheden wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Deze is in principe gelijk aan de uitgekeerde subsidie, behalve als de werkelijke kosten hoger of lager zijn uitgevallen dan van tevoren is ingeschat.

Monumentenschildje

Het schildje wordt, na afspraak, bevestigd door de Monumentenwacht Zuid-Holland, of een door de gemeente uitgekozen bedrijf.