Alcohol tijdelijk schenken

Een ontheffing op de Drank- en Horecawet houdt in dat er een uitzondering gemaakt wordt op het verbod zoals vastgelegd in artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing wordt uitsluitend verleend voor een bijzondere aangelegenheid van tijdelijke aard (ten hoogste 12 aaneengesloten dagen).

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C (pdf) downloaden

Het is verboden om zonder ontheffing van de burgemeester alcoholische drank te schenken buiten een horecagelegenheid.

Er kan ontheffing worden verleend voor het schenken van zwak alcoholisch drank. Dat is drank met een alcoholpercentage kleiner dan 15%. Is het alcoholpercentage hoger dan 15%, dan is het sterk alcoholische drank. Een uitzondering op die regel is wijn, inclusief de zuidwijnen (port en sherry). Deze dranken zijn zwak alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de 15% ligt. Voor sterk alcoholische dranken kan geen ontheffing worden verleend.

Een ontheffing kan alleen worden verleend aan personen die:

 • niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn;
 • niet van slecht gedrag zijn en;
 • minimaal 21 jaar oud zijn.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt voor het aanvragen van een ontheffing het aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C (pdf) downloaden. U geeft daarbij door:

 • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken;
 • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken;
 • de gegevens van de leidinggevende.

Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraagt u de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ontheffing is slechts mogelijk voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.