Kerstboom op openbare plaats neerzetten

Wilt u een kerstboom op een openbare plaats neerzetten? Dan moet u rekening houden met de geldende algemene regels of een vergunning aanvragen.

Algemene regels

De algemene regels voor het plaatsen van een kerstboom op een openbare plaats staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021. De belangrijkste regels zijn:

 • De kerstboom mag aanwezig zijn tussen 1 december tot en met 30 december.
 • De kerstboom moet in de buitenlucht zijn geplaatst.
 • De kerstboom mag niet hoger zijn dan 4 meter.
 • Het plaatsen van de kerstboom moet veilig kunnen plaatsvinden zonder dat de weg (tijdelijk) wordt afgesloten. Als een veilige plaatsing niet mogelijk is zonder gedeeltelijke afsluiting van de weg moet een vergunning worden aangevraagd.
 • Elke kerstboom moet zo zijn geplaatst, dat de boom niet kan omvallen en/of wegwaaien.
 • Een kerstboom mag niet zijn vastgemaakt aan gemeentelijk straatmeubilair zoals een lichtmast of verkeersbord.
 • Als de boom wordt vastgezet door middel van in de grond geslagen pinnen, mogen die pinnen niet dieper dan 0,50 m in de grond worden geslagen.
 • Voor het plaatsen van de boom mag niet worden gegraven in gemeentegrond.
 • Er mag op geen enkele wijze schade worden aangebracht aan eigendommen van derden of aan gemeentelijk eigendom.
 • Als er in of aan de boom objecten (zoals kerstballen) zijn geplaatst, moet dat zodanig zijn gedaan, dat die objecten er niet uit kunnen vallen of waaien.
 • Als een kerstboom (deels) op het trottoir wordt geplaatst, moet er op dat trottoir een vrije doorgang voor voetgangers van ten minste 1,80 m breed worden vrijgehouden.
 • In- en uitgangen van bedrijven, winkels, woningen en percelen van derden mogen niet worden geblokkeerd.
 • Elke boom moet zodanig worden geplaatst, dat er geen visuele hinder ontstaat in een mate die redelijkerwijze als ontoelaatbaar moet worden geacht.
 • Als in een kerstboom verlichting is aangebracht, moet die verlichting geschikt zijn voor buitengebruik. Ook eventuele verlengsnoeren en stekker/stopcontacten moeten geschikt zijn voor buitengebruik. Snoerhaspels moeten tijdens gebruik volledig zijn afgerold.
 • Een kerstboom moet in een zodanige staat verkeren, dat de boom geen brandgevaar vormt. Om dat vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van de door de brandweer geadviseerde eenvoudige brandproef. Als zo een proef wordt gedaan door de brandweer of een andere met controle belaste instantie moet door de eigenaar van de boom worden toegestaan dat de bedoelde proef wordt uitgevoerd. Indien nodig moet de boom zijn of worden geïmpregneerd met een brandvertragend middel.
 • Als een kerstboom op gemeentegrond wordt geplaatst, moet dat (in verband met mogelijke precario-heffing) worden gemeld aan Belastingen Bollenstreek

Vergunning

Als wordt voldaan aan de algemene regels is geen vergunning nodig. Als de algemene regels te beperkend zijn, kunt u er ook voor kiezen toch een objectvergunning aan te vragen. Aan die vergunning zullen dan maatwerkvoorschriften worden verbonden. Geef bij de aanvraag dan wel goed aan waarom u een vergunning aanvraagt en niet uit de voeten kunt met de algemene regels.

Aanvraagformulier werkterrein- of objectvergunning (pdf) downloaden

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaalt u € 60,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.