Aanpassing peilbesluiten in De Zilk en Zilkerpolder

Het Hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de komende jaren de watersystemen in alle polders. Daarom is Rijnland bezig met een watergebiedsplan voor peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder. Binnen dit watergebiedsplan worden de peilbesluiten geactualiseerd en met een aantal maatregelen wordt het watersysteem en de waterkwaliteit verbeterd.

Ter inzage

Inmiddels ligt het ontwerp-peilbesluit, het ontwerp-besluit kaart 7 en het ontwerp-projectplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende het inzagetermijn hun zienswijze indienen, wanneer ze het niet eens zijn met de beslissingen van Rijnland. Het inzagetermijn is van 29 juli t/m 23 september 2020. In verband met de zomervakantie is het termijn verlengd van 6 naar 8 weken. 

Het gaat over: 
- Ontwerp-peilbesluit peilvakken De Zilk: In 2 peilvakken wijzigt het peil. 
- Ontwerp-peilbesluit de Zilkerpolder: de waterpeilen in de Zilkerpolder worden niet aangepast.
- Ontwerp-besluit kaart 7: in peilvak 5.2 zit een hoogwatervoorziening, die op kaart 7 wordt toegevoegd.
- Ontwerp-projectplan peilvakken De Zilk: in peilvakken De Zilk zijn een aantal maatregelen nodig om het nieuwe peil te voeren of om het watersysteem te verbeteren.

Planning

Ingediende zienswijzen worden na het inzagetermijn beoordeeld en gekeken wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Vervolgens wordt het peilbesluit definitief vastgesteld. Dit gebeurt op zijn vroegst begin 2021. 

Meer informatie

Meer informatie, de stukken en contactgegevens voor eventuele vragen zijn terug te vinden op de projectpagina van Rijnland. Ook vind je hier terug hoe en waar je een zienswijze kunt indienen. Kijk op: rijnland.net/dezilk