College beantwoordt vragen D66 over alternatieven Bronsgeest

Het college heeft de vragen van D66 over alternatieve bouwlocaties voor Bronsgeest beantwoord. Het college blijkt positief over de mogelijke opstelling van de provincie Zuid-Holland.

Is het ongewenst?

“Onderschrijft u de conclusie dat het actuele provinciaal omgevingsbeleid de locaties Achterweg, De Nes en Vinke veld Zuid als buiten BSD gelegen locaties beschouwt waar woningbouw ongewenst is?”, die vraag stelt D66 aan het college van Noordwijk. De partij stelde al eerder vragen over de manier waarop het college de raad heeft geïnformeerd.

Passend

“De woningbouwlocaties Achterweg, De Nes en Vinkeveld-Zuid passen op dit moment niet binnen het provinciaal ruimtelijk beleid”, erkent het college in zijn beantwoordingsbrief. “Het gaat daarbij om aanpassing van het Programma Ruimte, ten behoeve van de aanwijzing van het Achterweggebied als woningbouwlocatie in plaats van het niet aan te wenden deel van Bronsgeest.” 

Neutraal effect

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het verzoek van de gemeente aan Provinciale Staten van Zuid-Holland zeer wel passend kan zijn in het provinciaal ruimtelijk beleid. “Mede gelet op de neutrale effecten op de totale capaciteit van de woningbouw als gevolge van de uitruil van woningbouw in Bronsgeest naar het Achterweggebied.” En ook: “Om die reden verwacht ons college dat Provinciale Staten deze ontwikkeling ook als 'wenselijk' zullen beschouwen en in zullen stemmen met ons verzoek”, aldus het college

Informeren 

De hamvraag is “Deelt u -bij nader inzien- onze conclusie dat u de Raad met de brief van 9 augustus 2019 onjuist heeft geïnformeerd ten aanzien van vermeende bestuurlijke toezeggingen van de zijde van de provincie?” Dat werpt het college van zich af.

Landschappelijke meerwaarde

“Ons college is er dan ook van overtuigd dat, naast het behoud van een groot gebied van eersteklasbollengrond in Bronsgeest, met het alternatieve woningbouwplan in het Achterweggebied een significante landschappelijke meerwaarde bereikt kan worden in vergelijking met het volledig bebouwen van Bronsgeest als woningbouwlocatie. 

Lees ook de beantwoordingsbrief van het college ‘Beantwoording schriftelijke vervolgvragen lid Gutlich (D66) inzake Onderzoek alternatieve bouwlocaties Bronsgeest’.