College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

Op de agenda

De verordeningen worden behandeld in de debatraad van dinsdag 22 januari 2019. Het staat als agendapunt 6.c op de agenda. Besluit hierover wordt dan genomen in de raadsvergadering van dinsdag 19 februari 2019. 

Geen lastenverhoging

In de vergadering waarin is besloten tot fusie is door zowel de raad van Noordwijk als de raad van Noordwijkerhout een motie aangenomen, op grond waarvan de fusie voor de inwoners niet mocht leiden tot een lastenverhoging.

Compensatie

In 2018 bleek dat vooral het OZB-tarief voor woningen tussen beide gemeenten erg verschilde en dat afstemming zou leiden tot een verschuiving in de belastingdruk. Ter compensatie hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout ervoor gekozen de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te harmoniseren. De raad van Noordwijkerhout heeft in december 2018 een rioolheffing van eigenaren ingevoerd. Gebruikers betalen alleen nog een bedrag als er meer dan 300 m³ afvalwater op de riolering wordt afgevoerd. Vooral huurders van woningen in de voormalige gemeente Noordwijkerhout zullen er daarom op vooruit gaan. Daarnaast gaan ook eigenaren betalen van panden die alleen op de riolering zijn aangesloten voor de afvoer van hemelwater. 

Gelet op de totaalopbrengst

De fusie is niet aangegrepen om extra belastingopbrengst te genereren. Getracht is zo min mogelijk belastingplichtigen nadeel te laten ondervinden van de harmonisatie van de belastingverordeningen. Uitgegaan is van een totaalopbrengst van beide gemeenten gezamenlijk, die gelijk is aan die van 2018, verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%. Toch kan het zijn dat een belastingplichtige meer (of minder) belasting gaat betalen. Dit is inherent aan het afstemmen van tarieven en tariefstelsels die sterk afwijken.