Ecologisch beheer van bermen en oevers

Soortenrijkdom is niet vanzelfsprekend. Gemeente Noordwijk werkt daarom aan een ecologisch beheer van bermen en oevers. De aanpak wordt verder verfijnd, bijvoorbeeld met gefaseerd maaien en het verbeteren van de maaimomenten.

Northgodreef als voorbeeld

Bloeiende bloemenDe bekende Northgodreef in Noordwijk Binnen is een locatie die gemeente Noordwijk twee keer per jaar maait en waar de gemeente het maaisel opruimt. Dit doet de gemeente om het vergrassen van de berm tegen te gaan en om rekening te houden met aanliggende percelen van telers. Randen en zichthoeken worden vaker gemaaid vanwege de verkeersveiligheid. Het moment van maaien wordt waar mogelijk afgestemd op de planten in de berm. Dit doet de gemeente op bermniveau waardoor de gemeente voorkomt dat bloeiende planten worden gemaaid. 

Maaibeleid geeft kruiden en bloemen de gelegenheid 

Kijken we verder dan de Northgodreef dan zie op een groot aantal locaties in de gemeente bij bermen en oevers natuurlijk beheer. De gemeente doet dit om de soortenrijkdom te bevorderen. Door 1 à 2 keer per jaar te maaien krijgen diverse kruiden en bloemen de gelegenheid om uit te groeien. De komende jaren zal in de gemeente het aantal natuurlijke bermen en oevers toenemen en ontstaan er mooie leefgebieden voor planten, insecten, vlinders en vogels. 

Gefaseerd maaien

Het natuurlijk beheer wordt verder verfijnd. De gemeente start met gefaseerd maaien. Dit houdt in dat er specifieke stroken niet gemaaid worden zodat er jaarrond leefgebied voor planten en dieren behouden blijft. Het jaar erna wordt de strook weer gemaaid en blijft er op een ander deel een strook staan. 

Bijdrage aan het behoud van soorten 

Voor een gezonde leefomgeving is behoud van de soortenrijkdom van planten en dieren noodzakelijk. Het gaat slecht met de natuur en soortenrijkdom in Nederland. Maatregelen zijn nodig. Ecologisch onderhoud verbetert de soortenrijkdom en draagt daarmee bij aan een gezonde leefomgeving.