Julianahof

Plan Julianahof gaat over het bouwen van een nieuw hofje in Noordwijk Binnen. Bedrijfsbebouwing, kassen en schuur wijken voor woningen en dan met name sociale huurwoningen. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de volgende stappen om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

Maximaal 19 woningen 

WoningenDe gloriedagen van het tuinbouwbedrijf zijn voorbij. Maar de plek heeft een toekomst. Hier kun je mooi dorps wonen. Het plan gaat uit van de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing inclusief de kassen en de schuur. Daarvoor in de plaats worden 17 woningen gebouwd. Op termijn bestaat mogelijk ook de wens om de bestaande schuur ter plaatse van de Pickéstraat 38a te vervangen door 1 of 2 woningen. Op de plek van het gebied waar het plan over gaat worden dan ook in totaal maximaal 19 woningen mogelijk gemaakt. Maar “Het gaat in eerste instantie om de realisatie van 13 sociale huurwoningen en vier twee‐onder‐een kapwoningen voor de middeldure - dure sector. De sociale huurwoningen worden in de vorm van een hofje gebouwd”, aldus het bestemmingsplan. Op het plaatje zie je het gevelontwerp van de sociale huurwoningen.

Raadsbesluit

Er is al veel werk verzet. Het voorontwerpbestemmingsplan Julianahof is al  ter visie gelegd om het maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling te peilen. Er zijn reacties binnengekomen. Het colege heeft er officieel op gereageerd met de nota Inspraakreacties Julianahof. De volgende stap in de procedure is het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Het college vraagt de raad in te stemmen met het ontwerp en het vrij te geven voor ter visielegging. Dat doet het college met een raadsbesluit. Een positief besluit maakt het mogelijk de ontwikkeling van het hofje verder te brengen.

Zorgpunten

Bij de stukken die naar de raad gaan zit de Nota Inspraakreacties Julianahof. Hierin reageert het college op de 17 ingediende inspraakreacties. Daaruit spreken zorgpunten. Onder meer over de verkeersveiligheid en de parkeerdruk. Voor wat betreft die laatste. “Het uitgangspunt is dat door de ontwikkeling de parkeerdruk in de buurt niet toeneemt, de parkeerbehoefte van de ontwikkeling moet binnen het plangebied worden opgelost” zo luidt de reactie van het college. Ook de zorgen over de verkeersveiligheid handelt het college af. 

Bestemmingsplan

Bij de stukken zit ook het bestemmingsplan ‘Noordwijk Julianahof Bestemmingsplan’. Een helder bestemmingsplan dat inzichtelijk maakt waar gemeente Noordwijk en de initiatiefnemers aan werken. Mooie woningen en een hofje dat past bij de kern Noordwijk Binnen. 

Bekijk alle raadsstukken