Nieuwe flat aan de Van de Mortelstraat

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen om de bouw van een nieuwe flat aan de Van de Mortelstraat mogelijk te maken. Het kan niet snel genoeg gaan. Maar wat komt er precies?

Met name socialehuurwoningenFlat Rederijkersplein

Het appartementencomplex is gepland aan de Van de Mortelstraat. Tussen de Sartoriusstraat en de Adriaan Mouriszweg in Noordwijk Binnen. Totaal gaat het om 37 wooneenheden. De verdeling: 24 socialehuurwoningen, 5 vrijesectorwoningen en 8 zorgwoningen. De initiatiefnemer heeft aangeven deze laatste woningen voor onbepaalde tijd aan te bieden in de gereguleerde sector.

Verklaring van de raad 

Het plan wijkt af van het bestemmingsplan Noordwijk Binnen. Met veel argumenten is aangetoond dat het verantwoord is om af te wijken. Het college vraagt aan de gemeenteraad daarom nu om te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het besluit van het college tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex. Een belangrijke stap. De wet- en regelgeving schrijft deze stap voor. Alleen met zo’n verklaring op zak kan er medewerking worden verleend aan de omgevingsvergunning.

11 zienswijzen

Op 8 oktober 2019 heeft de raad besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor een terinzagelegging van de ontwerpstukken. De terinzagelegging heeft plaatsgevonden van 18 maart 2020 tot en met 28 april 2020. Tijdens de terinzagelegging zijn 11 zienswijzen ingediend. Zeg maar officiële reacties op het plan. Ze zijn beantwoord in de ‘Nota behandeling zienswijzen Van der Mortelstraat’. De raad moet het verzoek van het college te wegen en daarbij ook letten wat er in deze nota staat. Maar het college vindt dat de zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven om van het voorgenomen besluit af te zien. Het college heeft haast. Voorziet het raadsvoorstel zelfs met een versnellingsverzoek. 

Lees het raadsvoorstel ‘Definitieve VVGB bouw 37 gestapelde woningen Van de Mortelstraat’. 

Bekijk de mooie artist impressions in het document ‘Perspectieftekeningen’.