Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2 vrijgegeven voor inspraak

Op donderdag 28 maart 2019 heeft de Gemeenteraad besloten om het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid (BKP) deel 2 vrij te geven voor inspraak.

Inhoud van het plan

De eigenaar van het gedeelte van het plangebied Offem Zuid tussen de Achterweg, Hogeweg, Beeklaan en N206 heeft een stedenbouwkundigplan opgesteld en wil het gebied gaan ontwikkelen. Een uitwerkingsplan is daarvoor in voorbereiding. Het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan deel 1, geeft geen kaders voor dit gebied.

Deel 2 Offem Zuid is het gedeelte tussen de Achterweg, Hogeweg, N206 en Verlengde Beeklaan. Het Beeldkwaliteitsplan geeft de ontwikkelaar richtlijnen voor de ontwerpen van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied.

Gezien de relatie en samenhang met deel 1 is er voor gekozen de teksten van deel 2 in rood op te nemen en te integreren in het boekje van het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan. De nieuwe teksten voor het gebied tussen de Achterweg en de ecologische zone (N206) die nu voor liggen zijn in het rood opgenomen. Deze rood gedrukte teksten staan open voor inspraak. De overige tekst, het Beeldkwaliteitsplan deel 1, is in 2017 reeds vastgesteld.

Opnemen in de Welstandsnota

Het Beeldkwaliteitsplan wordt uiteindelijk als onderdeel van de Welstandsnota door de gemeenteraad vastgesteld.  Dit gebeurt naar verwachting in het najaar 2019. Op deze manier is het een wettelijk toetsingskader voor de welstandscommissie bij de behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Ter inzage

Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2, ligt ter inzage van woensdag 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019.

Reageren: indienen zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk, per post of per e-mail, of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2:

  • Per post: t.a.v. Gemeenteraad Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk
  • Per e-mail: via gemeente@noordwijk.nl  t.a.v. Gemeenteraad Noordwijk o.v.v. Inspraakreactie ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2
  • Mondeling zienswijze: u kunt contact opnemen met het projectteam Offem Zuid via (071) 36 60 000.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het projectteam Offem Zuid via (071) 36 60 000