Ontwerp aanwijzingsbesluit ‘Schippersvaartweg 39’

In de nieuwbouwwijk ‘Schippersvaartweg 39’ worden 45 woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 24 woningen en 21 appartementen.

Inzamelen van afval

Ondergrondse containers zijn een moderne voorziening voor het inzamelen van afval bij hoogbouw. De kwaliteit van wonen wordt steeds belangrijker, een leefbare buurt en goede voorzieningen zijn items waar niet aan voorbij kan worden gegaan, ook niet bij de reiniging. Door de lage inwerpopening is de container ook te gebruiken door mensen met een beperking. De locatie waar de containers geplaatst gaan worden is bekend. Dit is gepubliceerd met een ontwerp aanwijzingsbesluit. Dit officiële aanwijzingsbesluit is te lezen via overheid.nl  

Besluit ligt ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van dinsdag 26 oktober tot en met 7 december 2021. De stukken zijn te bekijken via de receptie op het gemeentehuis van Noordwijk of digitaal via overheid.nl  

Zienswijzen indienen

Indien u het niet eens bent met dit ontwerp aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken (tussen 26 oktober 2021 en 7 december 2021) een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Uw zienswijze moet in ieder geval uw naam en adres bevatten, de datum van de zienswijze en de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerp aanwijzingsbesluit.