Op naar een nieuwe kadernota Parkeren

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Plan van Aanpak Kadernota Parkeren. Met de kaders helder voor ogen is het zaak om nu door te pakken. Gericht op de kernen en doelgroepen. En met oog voor het fietsparkeren.

Doorpakken

En weer is een klus uit het 100 dagenactieprogramma afgerond. Het college heeft begin april de kaders vastgesteld die de basis zullen vormen voor de nieuwe Kadernota Parkeren. Zaak is nu door te pakken op wat er is bereikt en te werken aan een nieuwe Kadernota Parkeren. 

Belang voor de samenleving

Vele ontwikkelingen maken dat er behoefte is aan een nieuw en actueel kader dat aansluit op de ambities van de nieuwe gemeente. Het moet bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving, de aantrekkelijkheid van de kernen en het bijdragen aan het toeristisch, recreatieve karakter van de gemeente Noordwijk. Met andere woorden: de gemeente wil aantrekkelijk zijn en blijven voor haar bewoners, voor het winkelend publiek, zij die er werken en voor mensen die hier komen voor het strand, de evenementen en de congressen. 

Fietsparkeren

Er zijn voldoende en goede parkeerplaatsen nodig om voor al die groepen aantrekkelijk te zijn. De gemeente betrekt daar ook het fietsparkeren bij, zo blijkt uit de kaders. Dit maakt een logisch onderdeel uit van de parkeeropgave. 

Kaders voor een nieuwe Kadernota Parkeren

 1. Gebiedsgericht beleid
  De gemeente maakt in het beleid onderscheid in aanpak en maatregelen afhankelijk van het type gebied (de centra, de woonbuurten, de werklocaties, het strand e.d.).
 2. Doelgroepgericht beleid
  De gemeente houdt in het beleid rekening met de verschillende doelgroepen die elk hun eigen parkeergedrag en –wensen hebben.
 3. Eerst benutten…  Dan pas aanleggen
  Bij het vinden van oplossingen voor knelpunten op het gebied van parkeren wordt altijd het uitgangspunt gehanteerd: eerst benutten, dan aanleggen (‘van norm naar nodig’). Dit sluit aan bij de ladder van duurzame verstedelijking.
 4. Parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen
  Bij veranderingen van de bestaande situatie, bijvoorbeeld bij de (her)ontwikkeling van een locatie of gebied, wordt ervoor gezorgd dat de juiste hoeveelheid parkeerplaatsen op de juiste manier worden ingepast. Zodat er sprake is van een goede auto- en fietsbereikbaarheid zonder dat de geparkeerde auto’s en fietsen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit.
 5. Duurzaamheid en gebruiksgemak
  Naast het principe van ‘eerst benutten, dan pas aanleggen’ zal er bij het benoemen van oplossingen voor parkeervraagstukken rekening mee worden gehouden dat deze oplossingen flexibel genoeg zijn om te anticiperen op de wijzigende vraag naar parkeervoorzieningen en de wijzigingen in de aard, vorm en energiebron van de voertuigen.
 6. Fietsparkeren
  De fietsparkeeropgave maakt een logisch onderdeel uit van de parkeeropgave.
 7. De parkeerexploitatie
  Er wordt een exploitatie ingericht die het mogelijk maakt de financiële consequenties van de huidige opgave en van de ambities goed te monitoren en keuzes en afwegingen te maken wie in welke mate voor welk parkeerproduct betaald.