Plannen landschapspark Duineveld steeds concreter

Op de schetsen landschapspark en speeleiland Duineveld volgden veel reacties van betrokken inwoners. Het heeft geleid tot een voorlopig ontwerp waarin veel van hun op- en aanmerkingen zijn verwerkt. Met elkaar op voor een pareltje van een park tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

Iets meer dan 4 hectareDuineveld

Meedenken over een nieuwe landschapspark van iets meer dan 4 hectare groot. Het sloeg aan. Tot het eind van deze zomer hebben veel bewoners, kinderen en omwonenden hun opmerkingen over het schetsontwerp van het landschapspark en het speeleiland in Duineveld doorgegeven.

Van schets naar voorlopig ontwerp

De ontwerpers hebben de afgelopen weken goed naar alle op- en aanmerkingen gekeken en het ontwerp waar mogelijk erop aangepast. Daaruit volgt nu het voorlopig ontwerp voor het landschapspark. Een park waar Noordwijk trots op mag zijn.

De grootste veranderingen op een rij:

 • Proef met hondenlosloopterrein
  Er komt in het park voor een proef van een jaar een hondenlosloopterrein. Belangrijk hierbij is dat er wél een opruimplicht geldt voor de hondenbezitter. Want samen houden we het park schoon. 
 • Verplaatsing van de amfibieënpoel
  De amfibieënpoel die dicht bij de steilrand ligt, is naar het zuiden verplaatst. Dit om de bomen die daar nu aanwezig zijn meer als een geheel te kunnen behouden. Ook loopt het voetpad daar nu met een bocht over de poel. Zodat het fietsers extra ontmoedigt om het voetpad als doorgaande route te gebruiken. 
 • Wandelpad verder van appartementencomplex 
  Het wandelpad dat in de buurt van het appartementencomplex Zeehuys ligt, is zoveel als mogelijk, verder van het gebouw verlegd.
 • Fietsers gaan wandelen 
  Het fietspad naar de entree van het park eindigt ter hoogte van het zwembad en volgt verder als een voetpad. Vanaf dit punt neemt de bezoeker de fiets lopend naar de fietsenstalling. 
 • Extra groen rondom de buitenspeelvoorziening zwembad BinnenZee
  Rondom de buitenspeelvoorziening van het zwembad BinnenZee wordt er extra groen aangeplant om het zicht op de buitenspeelvoorziening vanuit de appartementen te verminderen.

Behoud bomen en struiken

In het ontwerp maken de ontwerpers optimaal gebruik van de bestaande bomen en aanwezige struweel. Zoveel mogelijk beplanting blijft in tact. Daar waar bomen en struweel kunnen blijven staan, laat de gemeente deze staan of worden deze verplaatst. Een voorbeeld hiervan is de plek waar de waterleiding loopt. De bomen worden daar weggehaald en ergens anders geplant omdat deze niet op de waterleiding mogen blijven staan. Bomen in slechte staat worden verwijderd en ook wordt er gekeken of het groen voldoende te beheren is. Daarmee wordt voorkomen dat het groen (bijvoorbeeld braamstruweel) niet gaat doorwoekeren. Op heel wat plaatsen worden bomen, struweel en bloemrijk gras toegevoegd. Juist op dit gras en het struweel komen bijen af die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ook verschillende andere beplantingszones in het park spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit. 

Het water

De ontwerpers maken optimaal gebruik van het bestaande watersysteem. Het huidige water in het park blijft bestaan en wordt deels aangepast. De bruggen in het park gaan over kwelsloten waarin het water vrij laag staat of geheel droog valt. Zo zal in de zomer de poel dan ook (bijna) droog komen te vallen. De natuurlijke oevers hebben een zwak talud, zodat kinderen wanneer zij onverhoopt in het water zouden vallen er zelf uit kunnen klimmen. Uiteraard hebben de allerkleinsten (0-4 jaar) begeleiding van hun ouders nodig. 

Verder uitwerken tot definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp wordt nu door de ontwerpers meer in detail uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Tegelijkertijd vervolgt de bestemmingsplanprocedure om de aanleg van het park en speeleiland mogelijk te maken. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft al enige tijd geleden ter inzage gelegen waarop inspraakreacties door omwonenden zijn ingediend. 

Ontwerpbestemmingsplan begin 2021

De volgende stap is nu het ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting het 1e kwartaal van 2021 ter inzage wordt gelegd. Ook dan kunnen mensen nog inspreken door het indienen van een zienswijze. Hier gaat de gemeente mee aan de slag om dit zo goed mogelijk te verwerken in het uiteindelijk vast te stellen bestemmingsplan. 

Aanleg

Naar verwachting zal het park in het voorjaar 2022 aangelegd zijn. De planning hiervan hangt af van de bestemmingsplanprocedure.

Vragen

Heb je nog opmerkingen of vragen over het voorlopig ontwerp? Mail het vóór 1 december 2020 naar landschapspark@noordwijk.nl.

Bekijk het voorlopig ontwerp (dubbelklikken voor pdf). 

Poster Schetsontwerp