Programmabegroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmabegroting 2023. Een mooie begroting in economisch onzekere tijden.

De 1e van deze coalitie

Het is de 1e begroting van de coalitie die deze zomer is aangetreden. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Recht zo die gaat' vormt de basis ervoor. De inkomsten staan er in. En de zaken waar de coalitie graag het geld in 2023 aan wil besteden. Het gaat om zo’n € 160 miljoen. 

Begrotingsdebat

Aan de gemeenteraad de taak om de begrotingsvoorstellen op 8 november 2022 aanstaande te bespreken en er over te oordelen. Er is ook ruimte voor eigen plannen en voorstellen van de gemeenteraad. Vanuit het coalitieakkoord is voor 2023 circa 3,2 miljoen aan nieuw beleid meegenomen. Hier zie je wat de gemeente doet voor de mooie dorpen. 

Sluitend maar tot en met 2025

De Programmabegroting 2023 is sluitend en kent buiten 2026 een overschot voor alle jaren Dat is vooral te danken aan de extra rijksmiddelen. Maar daar ligt een ‘los eindje’. De grote onzekerheid over de rijksmiddelen vanaf 2026 zijn voor het college aanleiding geweest om het jaar 2026 in de programmabegroting niet sluitend te maken. 

Onzekere factor 

Dit is voor alle 344 gemeenten in Nederland een onzekere factor. Hun branchevereniging -de Vereniging Nederlandse Gemeenten- voert over dit vraagstuk intensieve gesprekken. Het college van gemeente Noordwijk geeft aan dat zij op dit moment nog geen onorthodoxe bezuinigingsmaatregelen nemen als nog niet bekend is welke bijdrage het Rijk levert.

Lastenverlichting

De coalitie heeft oog voor de verslechterde omstandigheden waarin ondernemers en inwoners zich bevinden. Er zijn drie voorstellen om de lasten te verlichten:

  • de komende drie jaar een teruggave aan de eigenaren van woningen te geven ter hoogte van € 1.125.000,- per jaar, in totaal € 3.375.000,- om de woonlasten enigszins te verlichten. 
  • het afschaffen van de hondenbelasting. 
  • het terugbrengen van de prijs van de parkeerkaart voor inwoners naar het niveau van een aantal jaar geleden. 

Met bovenstaande maatregelen worden de inwoners gecompenseerd. Het college onderzoekt of ondernemers, net als in de coronacrisis door het coronanoodfonds, nu ook nog verder ondersteund kunnen worden. 

Een doorlopende discussie

Wethouder Financiën Roberto ter Hark voert intensieve overleggen. We werken voor de samenleving. Onze inwoners moeten er van op aan kunnen dat we er een tandje bijzetten. We weten dat ondernemers -met name MKB-ers- en verenigingen het moeilijk hebben met name door de hoge energieprijzen. We onderzoeken of en zou ja hoe wij hen kunnen helpen. 

Inflatieniveaus die er inhakken

De hogere energiekosten en inflatie hebben effect op de gemeentelijke uitgaven. De budgetten en ook de investeringen zijn opgehoogd en passen binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor deze inflatiecorrectie. 

Er is echter een aantal investeringen waarvan onder andere de kosten van installaties veel hoger uitpakken. Onderzoek moet uitwijzen wat deze extra uitgaven voor effect hebben op de door de raad gefiatteerde budgetten en op de beschikbare middelen binnen het begrotingssaldo. De 

Meer lezen