Samen op voor betaalbare, goede en duurzame woningen

De Prestatieafspraken 2020 gemeente Noordwijk, Antonius van Padua en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout zijn gereed en ondertekend. Samen op voor betaalbare woningen voor De Zilk en Noordwijkerhout. Van een goede en duurzame kwaliteit bovendien.

Duidelijke doelen

Ondertekening prestatieafspraken

De 3 partijen hebben eind november 2019 de prestatieafspraken ondertekend. Hierin staat hoe de Woningstichting Sint Antonius van Padua in 2020 bijdraagt aan de totstandkoming van de huidige woonvisie voor Noordwijkerhout en De Zilk. Het doel: voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen in bezit van de Woningstichting Sint Antonius van Padua die tevens van een goede en duurzame kwaliteit zijn.

Sociale volkshuisvestingsbeleid

In de prestatieafspraken hebben de 3 ondertekenaars voorstellen vastgelegd om het sociale volkshuisvestingsbeleid de komende jaren nog verder te verbeteren. Ze hebben afgesproken om de prestatieafspraken zoveel mogelijk te baseren op de lopende afspraken. Dat wil zeggen slechts bijstelling op onderdelen. En waar nodig aanvullingen op of nadere uitwerking van bestaande onderwerpen. De reden. De fusie van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk tot de nieuwe gemeente Noordwijk. 

Met het oog op de nieuwe woonvisie

In 2020 kijken de partijen nog eens goed naar hoe dat gaat met het maken van prestatieafspraken. Ze houden daarbij de nieuwe woonvisie in het oog. Een visie die de gemeente momenteel opstelt. Een afspraak is dat in 2021 de corporaties Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting samen opgaan voor nieuwe prestatieafspraken in relatie met deze nieuwe woonvisie. Dat is dan weer een stap in een volkshuisvestingsbeleid voor de nieuwe gemeente. 

Lees ook de 'Prestatieafspraken 2020 gemeente Noordwijk, Antonius van Padua en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout' en 'Evaluatie prestatieafspraken Noordwijk 2020".