Verplaatsen en vernieuwen veestal

Het college stelt de raad voor om te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het besluit van het college tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning voor het verplaatsen en vernieuwen van een veestal aan de Hoogeveenseweg.

Gasunie en veehouder

In de Hogewegpolder ligt een hogedrukaardgasleiding. Deze leiding is in eigendom van de Gasunie. Vrijwel op deze leiding staat een veestal. De Gasunie heeft de eigenaar van de stal verzocht deze te verplaatsen in het kader van onderhoud van de gasleiding. De eigenaar heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze stal gelijktijdig te vernieuwen. Het is nu aan de gemeente om dit verder mogelijk te maken. 

Meteen vernieuwen

Voor het verplaatsen en vernieuwen is de vereiste omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd. Alleen door het voeren van een uitgebreide vergunningprocedure met een goede ruimtelijke onderbouwing en een door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen kan aan de vereiste omgevingsvergunning medewerking worden verleend. Die bedenkingen zijn er niet in de ogen van het college. 

Gemeenteraad

Het college stelt de raad dan ook voor om te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het besluit van het college tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning voor het verplaatsen en vernieuwen van een veestal aan de Hoogeveenseweg te Noordwijk. Een vereiste stap in het proces. 

Omgevingsdienst West Holland

Ook stelt het college voor de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging en in geval geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de Omgevingsdienst West Holland te mandateren om het definitieve besluit te nemen overeenkomstig de uitgangspunten van de ontwerpverklaring.

Hier vind je de stukken over het ‘verplaatsen en vernieuwen veestal Hoogeveenseweg’.