Voorontwerp Duinschooten 23

In procedure gebracht. Het voorontwerp ‘Duinschoten 23 Noordwijk’. Het plan is om te stoppen met het agrarisch bedrijf en om de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning.

 Saneren

Op het perceel is de agrarische bedrijfslocatie van initiatiefnemer gelegen. Op het bedrijfsperceel zijn diverse gebouwen aanwezig waaronder bedrijfs- en opslagloodsen, rolkassen en een bedrijfswoning. Initiatiefnemer wil de bedrijfsactiviteiten staken en heeft de wens om het erf van een woonbestemming te voorzien en een deel van de bestaande bebouwing te slopen. De gewenste situatie past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Om de gewenste situatie mogelijk te maken zal de huidige agrarische bedrijfsbestemming gewijzigd moeten worden in een woonbestemming. Dit bestemmingsplan biedt een actueel juridisch en planologisch kader voor realisatie van dit initiatief.

Procedure gestart

De gemeente is in actie gekomen om dit initiatief mogelijk te maken en juridisch goed te verankeren. Vanaf woensdag 10 juni 2020 tot en met dinsdag 21 juli 2020 ligt het voorontwerp ‘Duinschoten 23 Noordwijk’ ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik daarvoor de plancode: NL.IMRO.0575.BPLGDuinschoot23-VO01. Inzage op het gemeentehuis is ook mogelijk, maar in verband met corona alleen op afspraak. De gemeente verzoekt belangstellenden dringend het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan. Iedereen kan in de genoemde termijn een inspraakreactie indienen. 

Uitruilen

Wonen nabij het Oosterduinse Meer en op korte afstand van de duinen wordt ‘uitgeruild tegen het verbeteren van het  landschap. En dan met name versterking van het zicht op de bollenvelden en de aantrekkelijkheid van het bollenlandschap. Onderdeel van het totaalplan is dat grond die in gebruik ten behoeve van de rolkassen en bedrijfsgebouwen voor de paarden omgezet wordt in eerste klas bollengrond. Dit draagt bij aan een versterking van het bollenlandschap. Door het slopen van de rolkassen en bedrijfsgebouwen wordt de openheid in het gebied vergroot en tevens het zicht op de bollenvelden verbeterd. 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Noordwijk werkt samen met de Greenportontwikkelingsmaatschappij om het bollenareaal vitaal en aantrekkelijk te houden. Met de ‘Greenport’ is afgesproken dat er een oppervlakte 1000m2 wordt bestemd voor het wonen en de rest van de gronden worden omgezet naar bollengrond. De bedrijfswoning en aangebouwd bijgebouw blijven in tact. 

Toets

Dat omzetten is maatwerk. Luistert nauw. Er is een gedetailleerde toets IMRO.0575.BPLGDuinschoot23-VO01.html) uitgevoerd. Zeer lezenswaardig. Deze geeft aan dat niets deze omzetting in de weg staat.