Zo zit het met Het Zilt in De Zilk

Het college informeerde de gemeenteraad over bouwproject Het Zilt. Het gaat om meer dan nieuwe woningen, zo blijkt uit de brief. Bomenkap bijvoorbeeld en de vraag: wie gaan er wonen in de nieuwe woningen?

Voorbereidingen op de bouwHet Zilt

Het gaat snel met Het Zilt. Het wijkje in het mooie dorp De Zilk. Inmiddels zijn de omgevingsvergunningen verleend. De bouwer is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de start van de bouw. De bouw start als de vergunningen onherroepelijk zijn. Dat zal hoogstwaarschijnlijk 4 november 2020 zijn. Uiteraard onder voorbehoud van beroep. Beide gebouwen worden tegelijkertijd gebouwd. De bouw duurt circa 1 jaar. Op de afbeelding zie je waar het wijkje in De Zilk gebouwd wordt. 

Bouwverkeer

Het bouwverkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de huidige in- en uitrit richting de zoutloods. Het kan voorkomen dat bouwverkeer over de Sportlaan gaat. Dit gebeurt sporadisch, zo is de verwachting van de gemeente. 

3 grote drainagebuizen voor het duinwater

Voor het beheersen van het duinwater worden in Vogelenveld, tussen de N206 en de appartementen, 3 grote drainagebuizen aangebracht. Hierover is nauw contact geweest met Waternet en adviesbureau Artesia. 

Verdeling van socialehuurappartementen

In overleg met Antonius van Padua is er een selectiedocument opgesteld voor de verdeling van de 20 socialehuurappartementen in De Zilk. De selectie is als volgt: 15 van de 20 sociale huurappartementen worden met voorrang aangeboden aan inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Dit in kader van lokaal maatwerk en de Prestatieafspraken met Antonius van Padua en in overeenstemming met de Doelgroepenverordening Noordwijk,

Voorrang aan starters uit De Zilk en Noordwijkerhout

Van deze 15 woningen, worden 5 woningen met voorrang aan starters van maximaal 28 jaar uit Noordwijkerhout en De Zilk (die geen sociale huurwoningen van AvP achterlaten) aangeboden. 

Bomen kappen

Er worden bomen gekapt zodat er voldoende ruimte ontstaat om de appartementengebouwen te kunnen bouwen. Het betreffen alleen bomen in het plandeel waarvoor het uitwerkingsplan Het Zilt in werking is. 

Toetsen van het kappen

Er is veel zorg voor de bomen. Het kappen wordt tot 1 januari 2021 getoetst aan de APV Noordwijkerhout. Als bomen niet op de waardevolle bomenlijst staan dan kan zonder vergunning worden gekapt. Streven is om in week 42 te starten met deze werkzaamheden. Dat is dan vanaf maandag 12 oktober 2020. 

Bomen die voorlopig blijven staan

De bomen in de strook tussen het uitwerkingsplan en de N206 blijven staan. Dat is provinciale grond. Ook de bomen in het deel van het ontwerpbestemmingsplan blijven voorlopig staan. 

Plan voor groen in de wijk 

Voor de nieuwe wijk is een groenplan opgesteld. Dit is gedaan aan de hand van het Beeldkwaliteitsplan Zoutdepot. Het groenplan is opgesteld voor het plangebied wat valt onder het vastgestelde uitwerkingsplan. 

Ontwikkelaar plant het groen aan

Door de ontwikkelaar wordt het groen aangeplant. Dit gebeurt gefaseerd. De eerste aanplant gebeurt nog dit najaar of begin 2021. Op een later moment wordt er een groenplan opgesteld voor het bestemmingplandeel aan de hand van het Beeldkwaliteit plan Het Plein. 

Bestemmingsplan Het Zilt 

Met de bouw van de twee appartementengebouwen is het gedeelte bebouwd waarvoor een onherroepelijk uitwerkingsplan geldt. Er loopt daarnaast nog een bestemmingsplanprocedure voor 18 eengezinswoningen en de supermarkt/GOED met socialekoopappartementen. Hier is de gemeente nog druk mee bezig. 

Brand zoutloods 

Op 1 augustus 2020 is de zoutloods afgebrand. Uit het politieonderzoek dat hierop volgde, kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is geweest van brandstichting. De verzekering is op de hoogte gesteld en er is opdracht gegeven voor een asbestonderzoek. 

Met de Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeente heeft in overleg met de Omgevingsdienst West-Holland stappen gezet om de restanten van de zoutloods te slopen. Hetzelfde geldt voor de schuur die nog op het terrein stond. 

Gecertificeerd bureau helpt met sloop

Voor het slopen van de Zoutloods moet een sloopplan worden opgesteld en moet een sloopmelding worden ingediend. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgezet bij een gecertificeerd bureau. 

Lees ook de brief aan de gemeenteraad: ‘Voortgang Het Zilt’. 

Wil je op de hoogte blijven? Geef je dan op voor de nieuwsbrief en meld je aan