Verzoek over persoonsgegevens indienen

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

Online een verzoek indienen via het formulier AVG rechten van betrokkenen (DigiD)

Rechten

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage).
 • Uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie).
 • Uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid).
 • Uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking).
 • Een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm.
 • Uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie of een bedrijf (dataportabiliteit).
 • Informatie te geven over organisaties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente.
 • Te stoppen met de verwerking van uw gegevens.
 • Geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

U kunt de gemeente wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente moet u een duidelijk antwoord geven. Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Via MijnOverheid kunt u al een aantal gegevens bekijken. Hiervoor logt u in met DigiD.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval: 

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf;
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent.
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door organisaties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanpak

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u online een verzoek indienen via het formulier AVG rechten van betrokkenen (DigiD).

Als u geen gebruik wilt maken van het online formulier, kunt u persoonlijk op afspraak (gratis) langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. Bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om uw identiteit op een zorgvuldige manier te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruikmaken van het formulier AVR rechten van betrokkenen (pdf). Dit formulier kunt u downloaden, invullen en meenemen naar uw afspraak.

Let op: wij verzoeken u om eerst de algemene privacyverklaring te lezen voordat u een verzoek indient over uw rechten op grond van de AVG.

Afhandeltermijn

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Dan krijgt u een antwoord op dit verzoek binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Vindt u dat de gemeente geen duidelijk antwoord geeft op uw verzoek om informatie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.