Beleid op gebied van cultuur

Noordwijk kent een veelzijdig cultureel leven en een rijke cultuurhistorie. De gemeente heeft beleid gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van ons culturele leven en erfgoed.

Beleid 2022-2025

Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad de nota ‘Cultuur in de Kern, cultuurnota gemeente Noordwijk 2022-2025’ vastgesteld. In afstemming met het culturele veld zijn ambities, doelen en opgaven geformuleerd. De uitvoering krijgt vorm langs uitvoeringlijnen. Het plan vormt de basis voor de subsidieafspraken met culturele organisaties en voor andere inspanningen van de gemeente. 

Samen werken aan de uitvoering van het cultuurbeleid 2022-2025

Aan de hand van de cultuurnota werken gemeente, culturele organisaties, cultuurmakers en instellingen gezamenlijk aan het realiseren van de doelstellingen en ambities. In het cultuurplan is aandacht voor vrijwilligers, het ondersteunen van de amateurkunstverenigingen en het betrekken en bereiken van jongeren en jongvolwassenen.
Ook is in het cultuurplan volop aandacht voor de aantrekkingskracht van Noordwijk als culturele bestemming. Hierbij zetten we in op de aansluiting bij het predicaat kuuroord. Samen met de culturele sector willen we de museale sector en het erfgoed beter benutten, meer aandacht voor beeldende kunst en de onderlinge samenwerking versterken. En de gemeente doet een extra stapje om de gevolgen van Corona voor de cultuursector te lijf te gaan.

Subsidiemogelijkheden

Met subsidies kunnen organisaties en cultuurmakers worden ondersteund. De instellingen die horen bij de Basisinfrastructuur Noordwijk ontvangen structurele subsidies.Voor amateurkunstverenigingen, muziekverenigingen, erfgoedorganisaties en culturele evenementenorganisaties staan subsidiemogelijkheden open. 

Hiervoor zijn door het college van B&W de volgende regels vastgesteld:

Meer informatie

Ook voor overige organisaties en initiatieven, passend bij de doelstellingen uit het cultuurbeleid, zijn er subsidiemogelijkheden. Voor meer informatie informeer bij Natascha van der Wal of Anita van Klaveren, beleidsmedewerkers Kunst & Cultuur. In de loop van 2022 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Vacatures Cultuurraad

Gezocht: een voorzitter en vijf bestuursleden voor de nieuw op te richten Cultuurraad in de gemeente Noordwijk. Bekijk de vacatures.