Subsidie themajaar Vrijheid 2021

Het jaar 2020 heeft het landelijke thema ’75 jaar vrijheid’ gekregen. Voor dit thema zijn door de gemeenteraad in 2019 subsidiegelden beschikbaar gesteld. Door het coronavirus konden de meeste van de in 2020 geplande activiteiten over het themajaar geen doorgang vinden en daarom heeft de gemeenteraad besloten het themajaar door te schuiven naar 2021 met als thema ‘Vrijheid’. Hierdoor kan de al in 2020 verleende subsidie alsnog in 2021 door de organisaties, voor een aangepaste activiteit, worden gebruikt.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk. 

Naar Mijn Noordwijk

Thema ‘Vrijheid’

Gemeente Noordwijk wil in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 met verenigingen en maatschappelijke organisaties een eigen invulling geven aan het thema ‘Vrijheid’. De gemeenteraad heeft in december 2020 een extra budget beschikbaar gesteld voor activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van het thema ‘Vrijheid’.

In 2021 mogen de eerder in 2020 geplande activiteiten, in aangepaste vorm en met inachtneming van de geldende overheidsregels rond COVID-19, plaatsvinden.

Om zoveel mogelijk Noordwijkse organisaties de kans te geven om ook een activiteit met het thema ‘Vrijheid’ uit te kunnen voeren, zijn er ook in 2021 subsidiegelden beschikbaar voor een aantal nieuwe initiatieven.

Het gemeentebestuur nodigt de Noordwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen en dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema 'Vrijheid'.

Aanpak

De subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Noordwijk voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Noordwijk. 

De aanvraag moet aan minimaal 1 doelstelling, 1 prestatie en 1 toetsingscriterium voldoen zoals genoemd in de Subsidieregeling Vrijheid 2021 Gemeente Noordwijk. Lees voordat u een aanvraag indient deze regeling volledige subsidieregeling goed door en volg de richtlijnen uit het Format begroting Subsidieregeling 2021 Vrijheid en het Format activiteitenplan Subsidieregeling 2021 Vrijheid.

Daarna vraagt u de subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is enkel bedoeld om subsidie aan te vragen als natuurlijk persoon.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Als u voor het eerst eHerkenning aanvraagt, moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk) en kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.

1e tranche (subsidieronde)

Aanvragen voor de 1e tranche kunt u tot en met 28 februari 2021 indienen.

Als na de 1e tranche het subsidieplafond nog niet is bereikt, volgt er een 2e tranche en mocht daarna het subsidieplafond nog niet zijn bereikt dan volgt er nog een 3e tranche.

2e tranche

Aanvragen voor de 2e tranche kunt u, als het subsidieplafond nog niet is bereikt tijdens de 1e tranche, tot en met 30 april 2021 indienen.

3e tranche 

Als het subsidieplafond nog niet is bereikt na de 1e en 2e tranche, kunt u de aanvragen voor de 3e tranche tot en met 30 juni 2021 indienen.

Termijn

In de 2e week van maart 2021 vindt de beoordeling van alle aanvragen over de 1e tranche plaats. Het streven is om begin april 2021 uitsluitsel te geven over deze aanvragen.

Contact

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp bij het indienen óf wilt u uw plan eerst voorleggen voordat u deze indient, neem dan contact op met mevrouw Margaret Reijerkerk, beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Participatie. U kunt mailen naar gemeente@noordwijk.nl of bellen via +31 (0)71 36 60 000, een medewerker van het Klantcontactcentrum zal u dan doorverbinden.