Vaststellen subsidie

Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage van de gemeente aan organisaties waarvan de activiteiten bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Als u een subsidie ontvangt, kunt u de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders verantwoorden door middel van een verzoek tot vaststelling.

Online vaststelling subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online vaststelling subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Subsidiebedragen

Subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-

Ontvangt u een subsidie tussen € 5.000,- en € 50.000,-? Dan moet u de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders verantwoorden door middel van een verzoek tot vaststelling.

Subsidie lager dan € 5.000,-

Ontvangt u een subsidie lager dan € 5.000,-? Dan moet u de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders alleen verantwoorden als dit apart aan u is opgelegd in de verleningsbeschikking.

Voorwaarden

De regels over de verantwoording vindt u in hoofdstuk 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020. De regels over de vaststelling vindt u in hoofdstuk 7. De subsidiebeleidsregels vindt u onder ‘Bijzonderheden’. 

Aanpak

U vraagt vaststelling van een subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is enkel bedoeld om vaststelling subsidie aan te vragen als natuurlijk persoon.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Als u een structurele subsidie ontvangt, dient u het verzoek voor vaststelling uiterlijk in op 30 april van het jaar dat volgt op het jaar dat de subsidie is verleend. Dat betekent, dat u uw verzoek met betrekking tot vaststelling van het jaar 2021 uiterlijk op 30 april 2022 moet hebben ingediend.
  • In alle andere gevallen dient u het verzoek in 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • Het verzoek tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag of een jaarverslag. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, hebben plaatsgevonden en dat de doelstellingen zijn behaald.