Vuurwerk afsteken

Vooral bij (organisatoren van) feesten en partijen in de strandpaviljoens wordt het afsteken van vuurwerk vaak gezien als mooi onderdeel van de feestelijkheden. De strandlocatie biedt op zich prima gelegenheid voor het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk is heel fijn voor de feestgangers, maar de bewoners van Noordwijk kunnen dat als vervelend ervaren. In aanvulling op de landelijk geldende vuurwerkregels is er in Noordwijk bepaald, dat er (buiten de jaarwisseling) tussen 23:00 en 7:00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken, tenzij het een evenement is dat is bedoeld voor alle Noordwijkers.

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 2:00 uur. Denk aan de veiligheid en hou rekening met de regels. Naast de landelijke regels omtrent het afsteken van vuurwerk gelden in Noordwijk aanvullende regels. Voor de gemeente Noordwijk zijn namelijk plaatsen aangewezen waar het verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken binnen een straal van 100 meter. Dit is in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast. Deze plaatsen zijn:

 • schoolpleinen;
 • zorginstellingen;
 • dierenasiels- en pensions;
 • brandstofverkoop- en opslagpunten. 

Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar. 

In het (landelijke) Vuurwerkbesluit is bepaald dat buiten de jaarwisseling slechts vuurwerk mag worden afgestoken door professionele bedrijven. Zo’n bedrijf moet beschikken over een toepassingsvergunning.

Legaal consumentenvuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten;
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar;
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar;
 • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing;
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden;
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken;
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product.

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. 

Een bedrijf kan een toepassingsvergunning aanvragen bij de Provincie. Een bedrijf dat beschikt over een toepassingsvergunning moet voorafgaand aan elke vuurwerkshow een aparte ontbrandingstoestemming aanvragen. Dat kan op twee manieren: via een ontbrandingsmelding of via een ontbrandingsvergunning.
Er kan worden volstaan met een ontbrandingsmelding indien er maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en maximaal 20 kg theatervuurwerk wordt afgestoken (theatervuurwerk is een soort vuurwerk dat zodanig is gemaakt dat het geschikt is om te gebruiken in besloten ruimten).
Wordt er meer afgestoken dan 220 kg, dan moet er een vergunning worden aangevraagd. 

De provincie Zuid-Holland heeft haar taken betreffende het verwerken van ontbrandingsmeldingen en het verlenen van ontbrandingsvergunningen uitbesteed aan de omgevingsdiensten. Voor Noordwijk is dat de Omgevingsdienst West Holland (ODWH).

U vraagt de toepassingsvergunning aan bij het Meld- en Informatie Centrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Als het vuurwerk deel uitmaakt van een evenement, dan moet voor dat evenement een aparte vergunning (op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk) worden aangevraagd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

Voor het aanvragen van een toepassingsvergunning en het aanvragen van een ontbrandingstoestemming kan contact worden opgenomen met de ODWH.
In het geval van een ontbrandingsmelding wordt de ontvangen melding door de ODWH ter kennisname doorgestuurd naar de burgemeester.
Als het gaat om een vuurwerk waarvoor een ontbrandingsvergunning nodig is, wordt vooraf aan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar gevraagd.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een toepassingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

website Omgevingsdienst West-Holland

Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)