Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Heeft u schade door een ruimtelijk besluit van de gemeente? In de vorm van waardedaling van uw woning of verlies van inkomen van uw onderneming (inkomensderving)? Dan kunt u een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Een ruimtelijk besluit is bijvoorbeeld:

  • Een bestemmingsplan of een herziening daarvan.
  • Een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken op grond van de Wabo

Voorwaarden 

Wat vergoeden wij?

Wij vergoeden alleen schade die bestaat uit waardedaling van uw woning of inkomstenderving. De schade mag niet door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed. Verder mag de schade voor u niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak.

Wij vergoeden niet alle schade. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, is voor rekening van de aanvrager. Dit eigen risico is in de wet geregeld. Dit is in ieder geval 2% van de inkomensderving. Of 2% van de waardevermindering van de onroerende zaak. 

Wie kan vergoeding aanvragen?

De volgende personen kunnen een vergoeding aanvragen:

  • een eigenaar van een woning;
  • de persoon die in de directe omgeving van de planologische maatregel een onderneming drijft.

Een huurder van een woning kan geen vergoeding aanvragen. 

Besluit onherroepelijk 

Wij nemen een aanvraag pas in behandeling als het besluit op grond waarvan u schade claimt, onherroepelijk is. Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen het besluit mogelijk is. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet u de aanvraag binnen 5 jaar indienen. Daarna vervalt de mogelijkheid.

Aanpak 

Vergoeding aanvragen kan alleen aanvragen met het formulier Tegemoetkoming planschade. De oorzaak, aard en hoogte van de planschade moet u hierin uitleggen. Mogelijk in een bijgevoegde brief met schriftelijke bewijzen. Of foto’s die uw aanvraag onderbouwen. 

U kunt het formulier opvragen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u een wettelijk drempelbedrag van € 300,-. U krijgt dit bedrag helemaal of gedeeltelijk terug als wij positief beslissen op uw aanvraag. U krijgt dit bedrag niet terug als wij uw aanvraag afwijzen.

Op het aanvraagformulier staat waar en wanneer u het legesbedrag kunt overmaken. Als u het bedrag niet op tijd betaalt, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 

Afhandeltermijn

De afhandeltermijn van een planschadeverzoek verschilt per verzoek. Gemiddeld duurt het ongeveer een jaar voordat u een besluit ontvangt.

Een onafhankelijk bureau beoordeelt uw aanvraag. Zij beoordelen of u door het nieuwe bestemmingsplan of de omgevingsvergunning schade lijdt. De adviseur kijkt hierbij naar de bouw- en gebruiksmogelijkheden van vóór de planologische maatregelen en daarna. De feitelijke situatie is daarbij niet van belang. Het onafhankelijke bureau brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen, krijgt u hiervan bericht.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag voor tegemoetkoming? Dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Raad van State.